Zgorzelec, dnia 2020-02-06
NP.6733.4.2020/2
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN 20kV dla potrzeb farmy fotowoltaicznej na działkach nr 611 i 111, obręb Sławnikowice, gmina Zgorzelec.
Inwestor: OENEO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zamoyskiego 53/5, 30-519 Kraków, z pełnomocnictwa której działa Pan Tadeusz Mołodowski.
         Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
Z up. WÓJTA
 
mgr Anna Demuth-Majda
Sekretarz Gminy
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Sławnikowice.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a