Zgorzelec, dnia 2021-06-30

NP.6721.2.2020/62

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Jędrzychowice i części obrębu Łagów, Gmina Zgorzelec

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz
w związku z Uchwałą Nr 151/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Jędrzychowice i części obrębu Łagów, gmina Zgorzelec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem w dniach od 19.07.2021 r. do 09.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec pok. nr 5a w godzinach pracy Urzędu.

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą będzie również dostępny na stronie internetowej BIP, Urzędu Gminy Zgorzelec w menu Prawo Lokalne, zakładka Obwieszczenia: pod adresem: https://bip.gmina.zgorzelec.pl/?c=215

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie planu odbędzie się w dniu 03.08.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Sali konferencyjnej Urzędu
o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2021r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Zgorzelec w formie papierowej na adres:
ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej:
gmina@gmina.zgorzelec.pl, opatrzone tematem: „uwaga mpzp Żarska Wieś” (zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zgorzelec.

                                                                                              Z up. Wójta

                                                                                                                mgr Anna Demuth-Majda

           Sekretarz Gminy

 

Obwieszczenie zamieszczono:

-      na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec;

-      na tablicy ogłoszeń w sołectwie: Żarska Wieś, Jędrzychowice, Łagów;

-      w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Kowalewska

tel. 75 77 214 46

nr pok. 5a

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:

1.     Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających uwagi jest Wójt Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, nr tel. 75 77 214 11, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl

2.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.     We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iodo@nsi.net.pl oraz nr tel. 75 77 214 40.

4.     Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce  „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.

 

Aktualizacja 19.07.2021 r. - dodano dokumentację do pobrania