Strona 1
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Urząd Gminy Zgorzelec
Numer identyfikacyjny REGON
00054202000000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@gmina.zgorzelec.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
j.spiewak@gmina.zgorzelec.pl
Telefon kontaktowy
757721445
Data
2021-03-26
Miejscowość
Zgorzelec
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Powiat
Powiat zgorzelecki
Gmina
Zgorzelec (gmina wiejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
Strona 2
[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Do urzędu prowadzi jedno wejście – schody wraz z rampą dla osób niepełnosprawnych. Urząd posiada windę, która obecnie
jest niesprawna, w związku z czym dostęp do I piętra jest utrudniony. Wejście na pochylnię znajduje się od strony ul. Lubańskiej.
Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono 1 miejsce parkingowe – miejsce na parkingu od strony ul. Lubańskiej. W całym
budynku progi są niskie co pozwala osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich wjechać do każdego pokoju. Toaleta dla
osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok wejścia głównego.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 1
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url https://bip.gmina.zgorzelec.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-08-31
ID a11y-url https://gmina.zgorzelec.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-08-31
Strona 3
ID a11y-urlhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.sputniksoftware.zgorzelec&hl=pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-08-31
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z
uwagi na fakt, że:
pochodzą z różnych źródeł,
opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na
fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
[ X ] NIE
Strona 4
aplikacje (tłumaczenie online)
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] TAK
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:
5
Strona 5
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
Osoby ciężko chore, mające trudności z poruszaniem się oraz mieszkańcy Gminy w podeszłym wieku.
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE