NP.6220.1.4.2021/31                                                                                                          
  Zgorzelec, dnia 03 listopada 2021 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256), w myśl zapisu art. 74 ust.3 i 3a,
ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek złożony przez Pana Wojciecha Zielińskiego – Prezesa Zarządu Spółki oraz Pani Agnieszki Zielińskiej - Wiceprezesa Spółki, działających na rzecz Solar Technics Sp. z o.o. – Sp. k., ul. Rataja 21, 59-220 Legnica, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego nabudowie elektrowni fotowoltaicznej PV Białogórze 2 o mocy do 55 MW na działkach nr 48/1, 49/1, 49/2, 50/1, 51/1, 52/1, 62/1, 64/1, 64/4, 64/5, 65, 69/3, 72/385, 83, 84, 85, 212/1, 212/4, 213, 214, 215, 216/2, 218/3, 218/7, 218/8, 218/9, 220, 221, 222, 231/6, 277, 278, 281/1, 284, 288, 290/2, 290/3, 296/1, 333, 334, 336oraz innych nieruchomościach niezbędnych do przeprowadzenia podziemnej linii kablowej SN, Obręb Białogórze, gmina Zgorzelec wraz z infrastruktura towarzyszącąna terenie gminy Zgorzelec- brzmienie inwestycji po zmianie nazwy zgodnie z prośbą wnioskodawcy, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, informuje, co następuje:
  1. w dniu 12.10.2021r. do tut. organu wpłynął dokument w postaci Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego zamierzenia [opracowanie: Wrocław, wrzesień 2021r., pod kierownictwem zespołu: mgr Przemysław Siuchniński], uzupełniony w dniu 28.10.2021r.;
  2. z uwagi na powyższe, postanowieniem nr sygn. NP.6220.1.4.2021/30 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 03.11.2021r. podjęto zawieszone postępowanie w rzeczonej sprawie. Na podstawie art. 69 ust. 5, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
  3. informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie sprawy, z uwagi na prowadzoną ocenę oddziaływania na środowisko, w niniejszym przypadku, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia warunków jej realizacji określonych w Raporcie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a wnioski do w/w organu skierowane zostały w dniu 03.11.2021 r. W związku z tym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.
 
Informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                        /-/ Piotr Machaj    
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Białogórze
4. Obszar oddziaływania inwestycji na terenie gminy Siekierczyn – Urząd Gminy Siekierczyn
 
Sprawę prowadzi: Ewelina Szostak-Stawowa  (tel. 75 77 214 31)