NP.6220.1.11.2021/22                                                                 
       Wywieszono w terminie: od dnia 03.03.2022r. do dnia 18.03.2022r.
 
 
 
 
PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),
 
Wójt Gminy Zgorzeleczawiadamiao:
 
  • Wydanej w dniu 28 lutego 2022r., na wniosek Pana Michała Lipowskiego – Dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM S.A. we Wrocławiu umocowanego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Spółki nr Z/P/340/21 z dnia 22.07.2021r. do działania na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NP.6220.1.11.2021/20 dla przedsięwzięcia pn.„Jeleniów – Zgorzelec, Zmiana średnicy- Jędrzychowice, Wypłycenie w m. Jędrzychowice” realizowanego na istniejącym, czynnym gazociągu w/c DN200, MOP 5,5 MPa relacji Jeleniów - Zgorzelec, w granicach nieruchomości dz. nr 456, 457/9 i 460, Obr. Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec, bez konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 
  • Terminie udostępnienia treści powyższej w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni, tj. od dnia 03.03.2022r. do dnia 18.03.2022r.
 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania.
           
 
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                     /-/ Piotr Machaj
 
 
 
 
 
 
  
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
 
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431