KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą w Zgorzelcu ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl tel.75 77 214 11

  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : Tomasz Kowalczyk  - w celu kontaktu z w/w osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres: iod@gmina.zgorzelec.pl,  oraz pod  nr tel. 75 77 214 40 (w godzinach: pn. 07:30 - 17:00, wt.- czw. 07:30-15:30, pt. 07:30 - 14:00).

  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań gminy zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

  4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy – okresu zawartego w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)  wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji zadań przez jednostkę organizacyjną Gminy - Urząd Gminy Zgorzelec.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.