Zgorzelec, dnia 18 sierpnia 2022 r.
NP.6220.1.5.2022/15
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zgodnie z art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735, z późn. zm.) 
zawiadamiam strony
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania rzeczonej inwestycji na środowisko, tj.:
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Zgorzelcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia sygn. WR.ZZŚ.6.435.55.2022.KS z dnia 27.06.2022r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu;
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu – Postanowienie nr sygn. ZNS.9022.3.15.2022.MW z dnia 07.07.2022r. – wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz braku konieczności opracowania Raportu;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4220.452.2022.TP.2 z dnia 03.08.2022r., o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu,
 
zakończył postępowanie
 
wszczęte na wniosek złożony przez Pana Anan Qaraqish - członka zarządu spółki, umocowanego do działania na rzecz Spółki PVE 264 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, 85-065 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:”Budowa do 11 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 11 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 199, 206/1 w Obrębie Sławnikowice w Gminie Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuje się o możliwości zapoznania się,w terminie do 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy dla ww. inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec (ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 5), w godzinach urzędowania. Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (nr telefonu 75 77 214 31). Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego organu.
Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.
Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.                  
Wójt Gminy Zgorzelec
 
    /-/ Piotr Machaj
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Sławnikowice
4. Do wiadomości: Spółka PVE 264 Sp. z o.o.           
                                
Sprawę prowadzi:
Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431