EWIDENCJA MIEJSC OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI
Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2023 roku
   
Stan na dzień: 17 lipca 2023r.
Aktualizacja  informacji - wprowadzenie badania wody : Stan na dzień: 11 sierpnia 2023r.

 

 
Nazwa województwa, powiatu i gminy: DOLNOŚLĄSKIE, ZGORZELECKI, GMINA WIEJSKA ZGORZELEC
 
Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
 
Informacje o jakości wody1)
 
Aktualizacja
informacji2)
 
 
Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli3)
Sezon
kąpielowy5)
Właściwy
państwowy
inspektor
sanitarny7)
Ocena bieżąca jakości wody
Zakaz kąpieli i zalecenia właściwego państwowego inspektora sanitarnego
 
 
Data
badania
Wynik oceny8)
Przyczyna wydania oceny stwierdzającej nieprzydatność wody do kąpieli
Zakaz
kąpieli9)
Zalecenia
właściwego
państwowego
inspektora
sanitarnego
RĘCZYN 41
Gmina Zgorzelec
 
(PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA)
 
Działka nr 243/8
od 17.07.2023r. do
16.08.2023r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu
 
12.07.2023r.
 
Woda spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne z zastrzeżeniem,  iż woda pod względem fizykochemicznym nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
Nie dotyczy
17.07.2023r.
________________________________________________
1)      Dostarczane przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
2)      Wskazanie daty oraz czego dotyczy aktualizacja.
3)      Nazwa i adres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
4)      Uchwała wyrażająca zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. W kolumnie dla każdego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli należy wpisać „wyznaczono” w przypadku wyznaczenia go w danym roku lub „nie wyznaczono”, jeżeli w danym roku nie zostało wyznaczone uchwałą oraz w przypadku wyznaczenia podać datę i numer uchwały.
5)      Datę należy podać w formacie dzień/miesiąc-dzień/miesiąc oznaczające początek i koniec sezonu kąpielowego.
6)      Informacje zawarte w uchwale o wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Zamiast wprowadzania tych informacji można dołączyć hiperłącze lub link do dokumentu.
7)      Wskazanie nazwy, adresu oraz danych kontaktowych (telefon, adres poczty elektronicznej, strona internetowa) właściwego państwowego inspektora sanitarnego kontrolującego miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
8)      Woda przydatna do kąpieli albo woda nieprzydatna do kąpieli.
9)      Wskazanie daty, czasu trwania, przyczyny.