Zgorzelec, dnia 2023-08-28
NP.6730.25.2023/13
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977), w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 251, obręb Sławnikowice, gmina Zgorzelec – decyzja Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 28.08.2023 r. znak: NP.6730.25.2023/12.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać sięw Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 6, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu:
Treść decyzji Wójta Gminy Zgorzelec o warunkach zabudowy z dnia 28.08.2023 r. o sygnaturzeNP.6730.25.2023/12.
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 6