NP.6220.1.12.2018/15
Zgorzelec, dnia 03 kwietnia  2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096) , w związku z art. 33 ust.1, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ), zwanej dalej ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek złożony przez Pana Tomasza Nowaka, działającego na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego, z siedzibą ul. Boh. AWP 8a, 59-900 Zgorzelec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2398 D relacji Żarska Wieś- Pokrzywnik, na odcinku 2 847 mb, od km 5+905,00 do km 8+482,00 i od km 9+062,00 do km 9+332,00 wraz z wykonaniem odwodnienia i budową chodnika o długości 1090 mb do km 6+162,00 do km 7+ 252,00, realizowanego na dz. nr 417, 422, 502/2, 502/1, Obr. Żarska Wieś oraz dz. nr 96/3 Obr. Pokrzywnik, Gmina Zgorzelec” jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, informuje, co następuje:
1.       uzyskano opinie i postanowienie organów opiniujących, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 59 ust. 1 pkt.2, w myśl  art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy ooś, co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu, opinia nr sygn. ZNS-60-601-3/MW/19 z dnia 21 stycznia 2019r.;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu: Opinia nr sygn. WOOŚ.4220.28.2019.BZ.1  z dnia 30 stycznia 2019 r.
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, opinia nr sygn. WR.RZŚ.435.71.2019.NR z dnia 21 marca 2019r.;
2.       w myśl art. 63 ust.1 i 2 ustawy ooś, w dniu 03.04.2019r.Wójt Gminy Zgorzelec wydał Postanowienie nr sygn. NP.6220.1.12.2018/14, o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania informacji do wiadomości publicznej;
3.       zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
4.       zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
                                                                                                            Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                  /-/ Piotr Machaj
 
   
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Żarska Wieś i Pokrzywnik
 
Sprawę prowadzi:  Ewelina Szostak-Stawowa  (tel. 75 77 214 31)