Szanowni Państwo,

Uprzejmie  informujemy,  że  bezpośrednia  ścieżka  dostępu  do  postępowań  przetargowych  Gminy  Zgorzelec o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 tys. złotych, dla których zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych, jest dostępna pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zgorzelec

Odnośnik do konkretnego postępowania umieszczonego na ww. platformie zakupowej znajdą Państwo również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w sekcji Zamówienia Publiczne > Powyżej 130 000 zł. Klikając na link z tytułem postępowania znajdą Państwo rzeczony odnośnik do platformy zakupowej. 

Zgodnie z art. 61. Ust 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, gwarantującej zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

 Dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130tys. złotych ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności:

- w formie elektronicznej (podpisanej podpisem kwalifikowanym)

- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

- lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym

Dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwotę progów unijnych (powyżej 130tys. złotych)  ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.:

- w formie elektronicznej (podpisanej podpisem kwalifikowanym)

Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

Dostęp do Platformy Zakupowej dla Wykonawców jest bezpłatny.

Platforma zakupowa to narzędzie do przejrzystej komunikacji z wykonawcami. Cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronie danego postępowania, w którym zamierzają wziąć udział. Jeśli chcą Państwo zostać wykonawcą Gminy Zgorzelec, zachęcamy do zapisania się do grup wykonawców. W tym celu należy odwiedzić zakładkę "Zostań wykonawcą", zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres e-mail. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

Uwaga! Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza kwoty 130 tys. złotych (postępowania regulaminowe) są publikowane w Biuletynie Informacji  Publicznej, w sekcji Zamówienia Publiczne > Poniżej 130 000 zł netto.