Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że bezpośrednia ścieżka dostępu do listy wszystkich postępowań przetargowych Gminy Zgorzelec, o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 tys. złotych, dla których zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019r. ( Dz. U. 2019 r. poz. 2019, z późn. zm) jest dostępna pod linkiem:   
 
 
Odnośnik do konkretnego postępowania umieszczonego na ww. platformie zakupowej znajdą Państwo na Biuletynie Informacji Publicznej, w sekcji Przetargi Publiczne > Powyżej 130 000 zł, odpowiednio w sekcji roboty budowlane, usługi, dostawy.  Klikając na link z tytułem postępowania znajdą Państwo rzeczony odnośnik. 
Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 61. Ust 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. ( Dz. U. 2019 r. poz. 2019, z późn. zm) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  gwarantującej zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
 
Dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130tys. złotych  ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności:
- w formie elektronicznej (podpisanej podpisem kwalifikowanym)
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
- lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym
 
Dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwotę progów unijnych (powyżej 130tys. złotych)  ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.:
- w formie elektronicznej (podpisanej podpisem kwalifikowanym)
 
Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.
 
Dostęp do Platformy Zakupowej dla Wykonawców jest bezpłatny.
 
Platforma zakupowa to narzędzie do przejrzystej komunikacji z wykonawcami. Wykonawcy składają oferty bezpośrednio na stronie danego postępowania, w którym zamierzają wziąć udział. Jeśli chcą Państwo zostać wykonawcą Gminy Zgorzelec, zachęcamy do zapisania się do grup wykonawców. W tym celu należy odwiedzić zakładkę "Zostań wykonawcą", zaznaczyć kategorię oraz zostawić adres e-mail. Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.