obrazek             Piotr Machaj – Wójt Gminy Zgorzelec od 2014 roku. Ur.02.05.1961 roku, absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie. W latach 1988 -1995 był zatrudniony w PGR Sulików na stanowiskach od zastępcy kierownika zakładu po głównego specjalisty w kombinacie. W trakcie pracy został delegowany na półroczny staż do Stanów Zjednoczonych, gdzie pogłębiał wiedzę z zakresu nowych technologii rolniczych. Po rozwiązaniu gospodarstw rolnych pracował w różnych spółkach, m.in. w Łużyckim Centrum Hurtu Rolnego oraz prowadził własną działalność gospodarczą. W 1999 roku rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu aż do momentu powołania go przez Wójta Gminy Zgorzelec na stanowisko swego zastępcy. Ukończył liczne szkolenia z zakresu ochrony środowiska, budownictwa, akcesji do Unii Europejskiej itp. oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu prawa ochrony środowiska. Oprócz pracy zawodowej prowadzi ożywioną działalność społeczną. W latach 1994-2010 był Radnym Gminy Zgorzelec. Do 1998 roku piastował funkcję członka zarządu Gminy Zgorzelec, a od 2002 roku do momentu objęcia stanowiska zastępcy wójta pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zgorzelec. Jest członkiem licznych stowarzyszeń działających na terenie Gminy i Miasta Zgorzelec.

Żonaty , ojciec dwóch córek i syna.


Wójt jest organem wykonawczym gminy, a jednocześnie kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
 2. reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 3. przedkładanie Radzie projektów uchwał,
 4. wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej,
 5. podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zarządu mieniem gminy w obowiązującym trybie, w tym składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,
 6. utrzymywanie więzi ze społeczeństwem, prowadzenie konsultacji społecznych oraz innych form zasięgania opinii mieszkańców, ich organizacji oraz środowisk lokalnych, informowanie społeczeństwa o ich działaniach,
 7. wykonywanie uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa i statutem gminy, wykonywanie budżetu i jego ogłaszanie, przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy,
 8. wydawanie zarządzeń w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 9. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach gminy i pozostawanie w kontakcie z organami administracji publicznej,
 10. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz wyznaczenie innych do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
 12. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracownikom Urzędu oraz dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,
 13. podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu,
 14. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 15. przyjmowanie oświadczeń majątkowych i o prowadzeniu działalności gospodarczej od pracowników samorządowych i kierowników jednostek gminnych oraz członków organów zarządzających gminnych osób prawnych,
 16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

Wójt Piotr Machaj przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 13 do godz. 16.