W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), wprowadzony został obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, czyli opłaty należne za ograniczenie naturalnej zdolności gruntu do zatrzymywania wód opadowych. Opłata dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, zabudowanych poprzez wykonanie na nich robót budowlanych lub wybudowanie obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, jeśli wielkość uszczelnionej w ten sposób powierzchni nieruchomości przekracza 70% (art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne).
Obowiązek ustalenia wysokości opłaty i jej poboru ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne). Artykuł ten wskazuje też, że gospodarze gmin mają obowiązek poinformować o opłacie za usługi wodne i sposobie jej obliczania tych, którzy zgodnie z ustawą zobowiązani będą do jej uiszczenia. A są to:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą: 1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok; 2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
W związku z powyższym Wójt Gminy Zgorzelec zwraca się z prośbą do wszystkich, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o wypełnienie i złożenie w siedzibie urzędu oświadczenia dostępnego na stronie internetowej urzędu lub w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta. Oświadczenia posłużą do przygotowania informacji określającej wysokość i sposób naliczania opłaty retencyjnej, którą Wójt Gminy Zgorzelec przekaże podmiotom zobowiązanym do jej uiszczania. Opłaty będzie należało dokonać w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, na rachunek bankowy wskazany w otrzymanejinformacji.
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy. Do opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).