NP.6220.1.1.2019/19                                                                  
Zgorzelec, dnia 14 października 2019 r.
( Nr. spr. NGPiR. 7627-11/08)
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm. w brzmieniu obowiązującym sprzed 15 listopada 2008 r.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Wójt Gminy Zgorzelec
podaje do publicznej wiadomości
informację o prowadzeniu postępowania w sprawie ponownego rozpoznania wniosku, w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2018 r., znak: SKO/41/OŚ-91/2018, mocą której uchylono decyzję Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 19 października 2010 r., nr sygn. NGPiR.7627-11/08-31 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie dwudziestu dwóch siłowni wiatrowych o łącznej mocy 44 MW w rejonie miejscowości Osiek Łużycki i Koźmin w gminie Zgorzelec oraz w rejonie miejscowości Mała Wieś Dolna w gminie Sulików wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektrotechniczną na działkach nr 74, 123/5, 62/4, 570/8 – obręb Osiek Łużycki, na działkach nr 176, 46/2, 44/2, 39, 23 – obręb Koźmin, gmina Zgorzelec, na działkach nr 27/3, 27/5, 100/1, 102, 42/2, 114, 157, 64, 121/3 – obręb Mała Wieś Dolna, gmina Sulików, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż zaproponowany w pierwotnym wniosku, tj. na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwunastu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 24 MW w rejonie miejscowości Osiek Łużycki i Koźmin w gminie Zgorzelec oraz w rejonie miejscowości Mała Wieś Dolna w gminie Sulików, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną na działkach nr 123/5, 62/4, 570/08 – obręb Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec, na działkach nr 176, 44/2, 39, 23 – obręb Koźmin, gmina Zgorzelec i na działkach nr 27/3, 27/5, 100/1 – obręb Mała Wieś Dolna, Gmina Sulików, na rzecz Spółki J&Z Wind Farma sp. z o.o., jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Informacje o ww. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.
 
Jednocześnie informuje się o:
    - możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31);
    - możliwości składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w terminie 21 dni, tj. od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Zgorzelec przed wydaniem decyzji. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Wójt Gminy Zgorzelec                 
 
  /-/ Piotr Machaj                        
 
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
  1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  2. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sulików.
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec i Urzędu Gminy Sulików
Miejsce realizacji inwestycji- tablice ogłoszeń: Koźmin, Osiek Łużycki, Mała Wieś Dolna