NP.6220.1.1.2019/18                                                                   
Zgorzelec, dnia 14 października 2019 r.
( Nr. spr. NGPiR. 7627-11/08)
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) biorąc pod uwagę art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) oraz art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w zw. z art. 46 ust. 5a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm. w brzmieniu obowiązującym sprzed 15 listopada 2008 r.)
z a w i a d a m i a
o zakończeniu postepowania w sprawie ponownego rozpoznania wniosku, w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 21 listopada 2018 r., znak: SKO/41/OŚ-91/2018, mocą której uchylono decyzję Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 19 października 2010 r., nr sygn. NGPiR.7627-11/08-31 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie dwudziestu dwóch siłowni wiatrowych o łącznej mocy 44 MW w rejonie miejscowości Osiek Łużycki i Koźmin w gminie Zgorzelec oraz w rejonie miejscowości Mała Wieś Dolna w gminie Sulików wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektrotechniczną na działkach nr 74, 123/5, 62/4, 570/8 – obręb Osiek Łużycki, na działkach nr 176, 46/2, 44/2, 39, 23 – obręb Koźmin, gmina Zgorzelec, na działkach nr 27/3, 27/5, 100/1, 102, 42/2, 114, 157, 64, 121/3 – obręb Mała Wieś Dolna, gmina Sulików, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w wariancieinnym niż zaproponowany w pierwotnym wniosku, tj. na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwunastu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 24 MW w rejonie miejscowości Osiek Łużycki i Koźmin w gminie Zgorzelec oraz w rejonie miejscowości Mała Wieś Dolna w gminie Sulików, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną na działkach nr 123/5, 62/4, 570/08 – obręb Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec, na działkach nr 176, 44/2, 39, 23 – obręb Koźmin, gmina Zgorzelec i na działkach nr 27/3, 27/5, 100/1 – obręb Mała Wieś Dolna, Gmina Sulików, na rzecz Spółki J&Z Wind Farma sp. z o.o., jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym, zawiadamia się strony przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej  Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31) oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dnia od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
                                                                                                                                                              
 
Wójt Gminy Zgorzelec                
 
 /-/ Piotr Machaj                     
 
Otrzymują:
  1. J&Z Wind Farms Sp. z o.o. w której imieniu działa: r.pr. Karol Lasocki, DWF Poland Jamka sp.k., Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa
  2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a.
  3. a/a.
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
  1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  2. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sulików.
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec i Urzędu Gminy Sulików
Miejsce realizacji inwestycji- tablice ogłoszeń: Koźmin, Osiek Łużycki, Mała Wieś Dolna.