Zgorzelec, dnia 2019-11-04
NP.6721.1.2018/28
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Tylice, gmina Zgorzelec
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr 160/08 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Tylice, gmina Zgorzelec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.11.2019 r. do 13.12.2019r.w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w pokoju nr 5a, w godzinach pracy Urzędu.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, w sali konferencyjnej, o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zgorzelec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
Wójt Gminy Zgorzelec         
 
/-/ Piotr Machaj              
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec,
- Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl,
- tablica ogłoszeń sołectwa Tylice.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
nr pok. 5a, tel. 75 77 214 46
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających uwagi jest Wójt Gminy Zgorzelec,
    ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, nr tel. 75 77 214 11, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iod@gmina.zgorzelec.pl oraz pod nr tel. 768 358 801.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.
 
 

obrazek