Zgorzelec, dnia 2019-12-16
NP.6721.2.2019/4
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr 85/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec.
Granicami planu objęto tereny zurbanizowanej części wsi Osiek Łużycki oraz tereny przewidziane do zainwestowania, stanowiące uzupełnienie istniejącej zabudowy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
/-/ Piotr Machaj
 
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
 
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, 
  • na tablicy ogłoszeń w sołectwie Osiek Łużycki,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
 
 
Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą przy ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – kontakt: gmina@gmina.zgorzelec.plAdministrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania wniosków do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajda Państwo na stronie: gmina@gmina.zgorzelec.pl
 
                                                                                                                              obrazek