Zgorzelec, dnia 2020-02-04
NP.6721.1.2019/3
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr 84/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Koźmin, części obrębu Pokrzywnik i części obrębu Jędrzychowice, gmina Zgorzelec.
Granicami planu objęto tereny zurbanizowanej części wsi Koźmin, części obrębu Pokrzywnik i części obrębu Jędrzychowice oraz tereny przewidziane do zainwestowania, stanowiące uzupełnienie istniejącej zabudowy. Część terenów rolniczych w obrębie Koźmin będzie przeznaczona pod elektrownie fotowoltaiczne.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
/-/ Piotr Machaj
 
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
 
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,
  • na tablicy ogłoszeń w sołectwie: Koźmin, Pokrzywnik i Jędrzychowice,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
 
Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą przy ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – kontakt: gmina@gmina.zgorzelec.plAdministrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania wniosków do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajda Państwo na stronie: gmina@gmina.zgorzelec.pl
                                                                                                                            obrazek