Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E N I E
        
        
         Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 1100w  sali  konferencyjnej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  odbędzie się  XX sesja Rady Gminy Zgorzelec.
 
Porządek posiedzenia:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności w obradowaniu.
2.  Informacja o przyjęciu  protokołów z poprzednich sesji.
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na terenie
    Gminy Zgorzelec.
4. Podsumowanie działań gminy w zakresie ochrony środowiska.
    Plany na przyszłość.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
    Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
    Narkomanii na terenie Gminy Zgorzelec za rok 2019.
6. Przedstawienie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
 
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Zgorzelec
  (-) Anna Rakoczy
 
Aktualizacja 12.02.2020 r.
 
Szanowni Państwo

Infromuję, że nastapiła zmiana terminu sesji.
XX sesja Rady Gminy Zgorzelec odbędzie sie w dniu 26.02.2020 r. godz. 11:00. a nie 24.02.2020 r.

Przewodniczaca Rady
A. Rakoczy