NP.6220.1.15.2019/14                                                                           
Zgorzelec, dnia 10 lutego 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 10 oraz art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 i 3a, w związku z art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
informuję
 
że w dniu 10.02.2020 r. zostało zakończone postępowanie na wniosek złożony przez Pana Artura Księżyk działającego na rzecz Gminy Zgorzelec,
w sprawie
 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowa drogi gminnej oznaczonej 1KDZ na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 351 do drogi krajowej nr 30 w m. Jędrzychowice gmina Zgorzelec i m. Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Po uzyskaniu opinii, co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wydanej przez:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu, opinia nr sygn. ZNS-60-601-38/MW/19 z dnia 17 grudnia 2019r.;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.5.2019.JK z dnia 24 stycznia 2020r.;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu: Opinia nr sygn. WOOŚ.4220.764.2019.BZ.2  z dnia 29 stycznia 2020 r.
oraz opinii uzyskanej od
  • Burmistrza Miasta Zgorzelec nr sygn. WIŚM.6220.10.2019 z dnia 20 grudnia 2019r.,
nie stwierdza się konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., w nawiązaniu do art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
W myśl  zapisu art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                                    /-/ Piotr Machaj    
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Jędrzychowice oraz Urząd Miasta Zgorzelec
 
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31