Zgorzelec, dnia 17 lutego 2020r.
NP.6220.1.4.2019/20
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Na podstawie art. 49 i 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że decyzją z dnia 17 lutego 2020 roku, nr sygn. NP.6220.1.4.2019/19, Wójt Gminy Zgorzelec określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji betonu w Jędrzychowicach”, realizowanego na dz. nr 153/4, Obr. Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec.
 
 
Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
                                                                                                                      Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                               /-/ Piotr Machaj          
 
 
 
                             
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń - wieś  Jędrzychowice za pośrednictwem sołtysa.
 
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431