Zgorzelec, dnia 24 marca 2020r.
NP.6220.1.15.2019/18
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Na podstawie art. 49 i 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że decyzją z dnia 24 marca 2020 roku, nr sygn. NP.6220.1.15.2019/17, Wójt Gminy Zgorzelec określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie drogi gminnej oznaczonej 1KDZ na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 351 do drogi krajowej nr 30 w m. Jędrzychowice gmina Zgorzelec i miasto Zgorzelec”, przebiegającej w ok. 90% przez działkę o nr 174/17, Obr. Jędrzychowice, gmina Zgorzelec.
 
 
Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
                                                                                                             Wójt Gminy Zgorzelec              
 
                                                                                                                               /-/ Piotr Machaj                   
  
 
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
 
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec oraz Urzędzie Miasta Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Jędrzychowice oraz Miasto Zgorzelec
 
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31