Zgorzelec, dnia 2020-03-24
NP.6721.1.2020/5
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr 114/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowaniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec.
Granicami planu objęto tereny poszczególnych działek w następujących obrębach geodezyjnych: Jędrzychowice, Koźlice, Kunów, Łagów, Tylice i Białogórze.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec               
 
    /-/ Piotr Machaj                    
 
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
 
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec; 
  • na tablicy ogłoszeń w sołectwach: Jędrzychowice, Koźlice, Kunów, Łagów, Tylice i Białogórze;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.
 
Sprawę prowadzi:
Elżbieta Kowalewska
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
 
Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – kontakt: gmina@gmina.zgorzelec.plAdministrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajda Państwo na stronie: gmina@gmina.zgorzelec.pl
 
obrazek