Wójt Gminy Zgorzelec
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Zgorzelec
 
Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 139 o pow. 0,5350ha, obręb Jędrzychowice. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi na powyższą nieruchomości KW JG1Z/00015292/2. Nieruchomość bezumownie użytkowana rolniczo, o kształcie prostokąta, nie uzbrojona, bez ustalonego prawa zjazdu z drogi wewnętrznej oznaczonej numerem ewidencyjnym 132, obręb Jędrzychowice. W celu zapewnienia dostępu do drogi gminnej publicznej numer 109135D zlokalizowanej na działce nr 69, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność w działkach nr 133/1, 132, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 139, obręb Jędrzychowice, gmina Zgorzelec. Nieruchomość objęta sprzedażą jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako klaso-użytek RV – gruntu orne.
Według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzychowice nieruchomość przeznaczona jest pod:
 
  • U3– tereny usług,
  • KDD4 – tereny dróg dojazdowych,
  • na rysunku planu wskazano nieprzekraczalną linię zabudowy.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 
Cena wywoławcza do I przetargu wyniosła: 105.730,00 zł.
Wadium do przetargu wyniosło 10 % ceny wywoławczej: 10.000,00 zł.
Przetarg  został przeprowadzony w dniu 26 września 2019 roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie przeprowadzono licytacji nieruchomości, a tym samym nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.
 
Cena wywoławcza do II przetargu wyniosła: 90.000,00 zł.
Wadium do przetargu wyniosło 10% ceny wywoławczej: 9.000,00 zł.
Przetarg został przeprowadzony w dniu 16 stycznia 2020 roku o godz. 945, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, a w wyniku braku wpłaty wadium, nie przeprowadzono licytacji nieruchomości, a tym samym nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.
 
Cena wywoławcza do III przetargu wynosi: 79.999,00 zł.
Wadium do przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 7.999,90 zł.
Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 22 maja 2020 roku o godz. 900, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadiumw formie przelewu w wysokości j.w., na konto Gminy Zgorzelec: BGŻSA Nr: 06 2030 0045 1110 0000 0189 7220  do dnia 19 maja 2020 r.(liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numeru działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.
 
2.Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:
a.  Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
b. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków, przebiegu granic oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.
 
W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec. Wójt Gminy Zgorzelec zastrzega prawo wyboru Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności do nieruchomości objętej przetargiem. Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy. Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia. Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec, w sołectwie wsi Jędrzychowice na stronie internetowej tut. urzędu: www.gmina.zgorzelec.pl; w BIP-ie: www.bip.gmina.zgorzelec.ploraz w prasie internetowej: http://otoprzetargi.pl
Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Gminy Zgorzelec  (pokój nr 6) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.
 
Zgorzelec, dnia 20 kwietnia 2020 r.           
 
Sprawę prowadzi:
Michał Furmański
Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej.
tel. 75 77 214 31, pok. nr 5 e- mail: nieruchomosci@gmina.zgorzelec.pl