NP.6220.1.1.2020/6                                                                                                                        
Zgorzelec, dnia 04 maja 2020 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
    Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
informuję
 
że w dniu 04 maja 2020r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony przez Pana Mariana Droń „Architektura Nova” Sp. z o.o, ul. Powstańców Śl. 116, 53-333 Wrocław działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 5 listopada 2019r.  na rzecz  Hegelmann Transporte Sp. z o. o,
 
w sprawie
 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowę stacji obsługi samochodów ciężarowych z zapleczem biurowo- socjalnym, magazynem opon  i części samochodowych, myjnią samochodów ciężarowych i lakiernią, budynkiem noclegowo- szkoleniowego dla kierowców, stacji paliw, portierni, parkingów i dróg wewnętrznych oraz zagospodarowania terenu, infrastrukturą i zjazdami wraz z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu na działce nr 493/12 ( Obr. ewid. 022507_2,0022 Żarska Wieś, AM-3) oraz części działek nr 493/11, 493/10, 493/14, 493/13 ( Obr. ewid. 022507_2.0022, Żarska Wieś,  AM-3) w miejscowości Żarska Wieś, gmina Zgorzelec” jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
                 W związku z powyższym, zgodnie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) - zwana dalej „ustawa  o COVID-19” - przewiduje się że w okresie stanu  zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID w związku z przedmiotowym postępowaniem nie znane są terminy dalszych czynności i tok tych czynności może uleczawieszeniu. Będą jedynie podejmowane czynności niezbędne do zachowania aspektów przygotowania postępowania w zakresie czynności przygotowawczych  - wystosowanie wniosków  o uzgodnienie do organów opiniujących.
                 Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie sprawy, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a wnioski do w/w organów skierowane zostały w dniu 04 maja 2020r.
Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w ramach czynności przygotowawczych. O podjęciu zwykłych czynności postępowania, strony zostaną powiadomione po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego  i stanu epidemii COVID-19.
                W związku z tym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po ustąpieniu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.
                Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
                Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.  W myśl  zapisu art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Wójt Gminy Zgorzelec          
 
                                                                                                                                         /-/ Piotr Machaj              
 
    
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Żarska Wieś
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31