Zgorzelec, dnia 2018-04-11

NP.6733.4.2018/16

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej, tj. obiektu infrastruktury technicznej w postaci linii kablowych 20 kV i kanalizacji teletechnicznej na dz. nr 307/12, 590/1, obręb Ręczyn, dz. nr 55/1, 3/6, 3/8, 45, obręb Niedów, dz. nr 61/2, obręb Łomnica, gmina Zgorzelec.
Inwestor – TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, z pełnomocnictwa której działa Pan Witold Szuster reprezentujący firmę ELFEKO S.A. ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia. 
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.

 

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:

1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
2.       Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
3.       Tablica ogłoszeń sołectw: Ręczyn, Łomnica.

Sprawę prowadzi:
mgr inż. Barbara Kula
Z-ca Naczelnika
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a