NP.6220.1.13.2019/21                                         
Zgorzelec, dnia 06 lipca 2020 r.
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Zgorzelec

Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r.,poz.283z późn.zm.),w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:  „Utworzeniu drożności Nysy Łużyckiej przy jazie ze ścianek szczelnych w 167-080 km rzeki” realizowanego po stronie polskiej na dz. nr 303/6, Obr. Radomierzyce, Gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 
zawiadamia
 
o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie, z uwagi na konieczność wnikliwego przeanalizowania uzyskanych opinii i uzgodnień organów opiniujących planowane przedsięwzięcie oraz przedłożonego przez inwestora w dniu 26.06.2020r. wyjaśnienia do postanowienia (nr sygn. WOOŚ.4220.721.2019.TP.7 z dnia 19.06.2020r.) Regionalnego Dyrektora Środowiska we Wrocławiu.
Biorąc powyższe pod uwagę zawiadamiam, że przewidywany nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 25 sierpnia 2020 r.
Obwieszczenie udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
    
 
Wójt Gminy Zgorzelec                                      
                                                                                                                   /-/ Piotr Machaj                                             
 
Otrzymują:
1/ strony postępowania przez Obwieszczenie
Do wiadomości:
2/ Pani Agnieszka Olek ECOGITO
Rańsko 19, 66-330 Pszczew
 3/ a/a;
Sprawę prowadzi:
Inspektor: mgr inż. Ewelina Szostak-Stawowa
Wydział Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
tel. 75 77 214 31, pok. nr 5