NP.6220.1.10.2019/25                                                                                                           
Zgorzelec, dnia 22 lipca  2020 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256, z późn. zm.), w myśl zapisu art. 74 ust.3 i 3a, w związku z art. 33 ust.1, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek złożony przezPanią Monikę Łuczak - pełnomocnika działającego na rzecz LAURAN Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 205/6 obręb Przesieczany” Gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, informuje, co następuje:
 
  1. Postanowieniem nr sygn. NP.6220.1.10.2019/23 z dnia 14 lipca 2020r. Wójta Gminy Zgorzelec nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rzeczonej inwestycji oraz konieczność sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko, z uwzględnieniem analizy  występowania uciążliwości w związku z niewielką odległością inwestycji od najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy zagrodowej. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do SamorządowegoKolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia postanowienia;
 
  1. Postanowieniem nr sygn. NP.6220.1.10.2019/24 z dnia 14 lipca 2020r. Wójta Gminy Zgorzelec zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z wydanym postanowieniem Wójta Gminy Zgorzelec NP.6220.1.10.2019/23 z dnia 14 lipca2020r. ; 
 
  1. w myśl art. 33 ust.1 pkt. 5-8 ustawy ooś, informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1400, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Zgorzelec          
                                                                                                                                               /-/ Piotr Machaj                
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Przesieczany
 
Sprawę prowadzi: Ewelina Szostak-Stawowa  (tel. 75 77 214 31)