NP.6220.1.1.2020/23 
Zgorzelec, dnia 10 września 2020 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
 
                Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3, w związku z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zawiadamia
 
że w dniu 08 września 2020r. inwestor przedłożył informację o zmianie koncepcji realizacji inwestycji wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, z uwagi  na zmianę wariantu realizacji inwestycji, do prowadzonego postepowania na wniosek złożony przez Pana Mariana Droń „Architektura Nova” Sp. z o.o, ul. Powstańców Śl. 116, 53-333 Wrocław działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 5 listopada 2019r.  na rzecz  Hegelmann Transporte Sp. z o. o,
w sprawie
 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: po zmianie koncepcji:„Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych z zapleczem biurowo-socjalnym, magazynem opon i części samochodowych, myjnią samochodów ciężarowych i lakiernią, budynkiem noclegowo-szkoleniowym dla kierowców, budynkiem biurowym, portiernią, parkingami i drogami wewnętrznymi oraz zagospodarowania terenu, infrastrukturą  i zjazdami wraz z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, realizowanego na działce nr 493/12 i 493/14 ( Obr. ewid. 022507_2,0022 Żarska Wieś, AM-3) oraz części działek nr 493/11, 493/10, 493/13, 493/15, 493/16 i 519 (Obr. ewid. 022507_2.0022, Żarska Wieś,  AM-3) w miejscowości Żarska Wieś, gmina Zgorzelec” jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
                 W związku z powyższym, w dniu 10.09.2020 r. tut. organ skierował wnioski o ponowne uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia o zmienionym wariancie, gdyż  przedmiotową decyzję, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
                Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
                Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. W myśl  zapisu art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 
 Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                         /-/ Piotr Machaj    
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Żarska Wieś
Sprawę prowadzi:Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31