Zgorzelec, dnia 2020-09-14
NP.6733.14.2020/2
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną Budową małej architektury – placu zabaw w m. Przesieczany, na działce nr 91/2, obręb Przesieczany, gmina Zgorzelec.
 
Inwestor: Gmina Zgorzelec,ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, z upoważnienia której działa Pani Stella Budkiewicz, reprezentująca Biuro Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski, Karczowiska 5b, 59-307 Raszówka.
 
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
Z up. WÓJTA        
mgr Anna Demuth-Majda
Sekretarz Gminy    
 
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Przesieczany.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
 
                                                                                                                          obrazek