Zgorzelec, dnia 2020-09-21

NP.6733.15.2020/2

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną Budową małej architektury – placu zabaw w m. Kostrzyna, na działce nr 1/7, obręb Kostrzyna, gmina Zgorzelec.

 

Inwestor: Gmina Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,
z upoważnienia której działa Pani Stella Budkiewicz, reprezentująca Biuro Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski, Karczowiska 5b, 59-307 Raszówka.

 

Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości
i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70,
59-900 Zgorzelec, pok. 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

 

 

Z up. WÓJTA

mgr Anna Demuth-Majda

Sekretarz Gminy

 

 

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:

1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.

2.       Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.

3.       Tablica ogłoszeń sołectwa Kostrzyna.

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Pieknik

tel. 75 77 214 46

nr pok. 5a