NP.6220.1.1.2020/ 30                                                                                             
Zgorzelec, dnia 27 października  2020 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256, z późn. zm.), w myśl zapisu art. 74 ust.3 i 3a, w związku z art. 33 ust.1, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek złożonym przezPana Mariana Droń – pełnomocnika działającego na rzecz Hegelmann Transporte Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konwaliowej 144, 42-280 Częstochowa, w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych z zapleczem biurowo-socjalnym, magazynem opon i części samochodowych, myjnią samochodów ciężarowych i lakiernią, budynkiem noclegowo- szkoleniowym dla kierowców, budynkiem biurowym, portiernią, parkingami i drogami wewnętrznymi oraz zagospodarowania terenu, infrastrukturą  i zjazdami wraz z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, realizowanego na działce nr 493/12 i 493/14 ( Obr. Żarska Wieś, AM-3) oraz części działek nr 493/11, 493/10, 493/13, 493/15, 493/16 i 519 ( Obr. Żarska Wieś,  AM-3) w miejscowości Żarska Wieś, gmina Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, informuje, co następuje:
  1. Uzyskano uzgodnienia, co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydane przez:
    • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu - postanowienie nr sygn. ZNS-60-601-26/MW/20 z dnia 24 września 2020r.;
    • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.72.2020.JK z dnia 28 września 2020r.;
    • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - opinia nr sygn. WOOŚ.4220.290.2020.AWL.3  z dnia 16 października 2020 r.
  2. Postanowieniem nr sygn. NP.6220.1.1.2020/29 z dnia 21października 2020r. Wójta Gminy Zgorzelec nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rzeczonej inwestycji oraz konieczność sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko, z uwzględnieniem zawartych wytycznych. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do SamorządowegoKolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia postanowienia;
  3. w myśl art. 33 ust.1 pkt. 5-8 ustawy ooś, informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1400, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                               /-/ Piotr Machaj    
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica Żarska Wieś
Do wiadomości: Marian Droń Architektura Nova Sp. z o.o.
 
Sprawę prowadzi: Ewelina Szostak-Stawowa   (tel. 75 77 214 31)