Zgorzelec, dnia 2020-11-02
NP.6733.14.2020/13
 
 
OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie małej architektury – placu zabaw w miejscowości Przesieczany, na działce nr 91/2, obręb Przesieczany, gmina Zgorzelec
 
Inwestor:   Gmina Zgorzelec reprezentowana przez Wójta Gminy Zgorzelec, z upoważnienia którego działa Pani Stella Budkiewicz reprezentująca Biuro Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski z/s w Karczowiskach 5b, 59-307 Raszówka.
 
         Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.
 
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Przesieczany.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a