Zgorzelec, dnia 09 listopada 2020 r.

NP.602.2.2020/2

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 


Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1463)

 

zawiadamiam

1/ o wyłożeniu do publicznego wglądu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych w miejscowościach:

3     Gronów,

3     Sławnikowice,

3     Kostrzyna,

w Gminie Zgorzelec sporządzonego na okres od 01.01.2021 do 31.12.2030r. przez Starostę Zgorzeleckiego.

Projekt Planu wyłożony został na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, tel. 75-77-214-31,
w godzinach pracy urzędu), w terminie - od 09 listopada 2020 r. - do 11 stycznia 2021 r.;

2/ że w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu Staroście Zgorzeleckiemu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków;

 

3/ że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

 

 

Wójt Gminy Zgorzelec

 

                                                                                                                                                  /-/ Piotr Machaj     

 

             

                    

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 60 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

3. Sołtys wsi: Gronów, Sławnikowice, Kostrzyna.

4. Właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa- wg rozdzielnika – Obwieszczenie

 

Do wiadomości:

Starosta Zgorzelecki

 

Sprawę prowadzi:

Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77  21 4 31