Zgorzelec, 2020-11-16

NP.6721.2.2020/8

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Jędrzychowice i części obrębu Łagów, gmina Zgorzelec

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zgorzelec uchwały Nr 151/20 z dnia 7 września 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żarska Wieś, części obrębu Jędrzychowice i części obrębu Łagów, gmina Zgorzelec.

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wyżej wymienioną uchwałę oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski mogą być składane w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, opatrzone tematem „wniosek MPZP Żarska Wieś” w terminie do dnia 07.12.2020r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                                                                                                   /-/ Piotr Machaj

 

 

Obwieszczenie zamieszczono:

- na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec;

- na tablicy ogłoszeń w sołectwie: Żarska Wieś, Jędrzychowice i Łagów;

- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Kowalewska

tel. 75 77 214 46

pok.5 a

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających uwagi jest Wójt Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, nr tel. 75 77 214 11, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iodo@nsi.net.pl oraz nr tel. 768 358 801.

4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce  „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.