NP.6220.1.1.2020/ 36                                                                                                            Zgorzelec, dnia 16 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zgorzelec

 

Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 74 ust.3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008r.,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku
z art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256, z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek Pana Mariana Droń – pełnomocnika działającego na rzecz Hegelmann Transporte Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konwaliowej 144, 42-280 Częstochowa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych z zapleczem biurowo-socjalnym, magazynem opon i części samochodowych, myjnią samochodów ciężarowych i lakiernią, budynkiem noclegowo- szkoleniowym dla kierowców, budynkiem biurowym, portiernią, parkingami i drogami wewnętrznymi oraz zagospodarowania terenu, infrastrukturą  i zjazdami wraz z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, realizowanego na działce nr 493/12 i 493/14 ( Obr. Żarska Wieś, AM-3) oraz części działek nr 493/11, 493/10, 493/13, 493/15, 493/16 i 519 ( Obr. Żarska Wieś,  AM-3) w miejscowości Żarska Wieś, gmina Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, informuję, co następuje:

 

 

 

1.       Postanowieniem nr sygn. NP.6220.1.1.2020/29 z dnia 21października 2020r. Wójta Gminy Zgorzelec nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rzeczonej inwestycji oraz konieczność sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko, z uwzględnieniem zawartych wytycznych. Postanowienie jest ostateczne;

 

 

2.       W związku z pkt. 1 niniejszego zawiadomienia, inwestor zrealizował w/w obowiązek
i  przedłożył w dniu 02 listopada 2020r. dokument w postaci Raportu o oddziaływaniu rzeczonego przedsięwzięcia na środowisko;

3.       W dniu 16.11.2020r. tut. organ przesyłając w/w Raport wystąpił o uzgodnienie realizacji inwestycji do organów opiniujących. Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie sprawy, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

4.       Stosownie do art. 10 § 1, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję, iż strony w trakcie trwania postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia lub uzupełnić materiał dowodowy, w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w Wydziale Nieruchomości
i Gospodarki Przestrzennej,  pok. nr 5, w godz. 8.00-14.00.

5.       Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych                                w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Zgorzelec

 

 

 

                                                                                                                                                  /-/ Piotr Machaj     

 

 

Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia

1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.

3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica Żarska Wieś

 

Sprawę prowadzi:  Ewelina Szostak-Stawowa   (tel. 75 77 214 31)