Zgorzelec, dnia 29.01.2018 r.

K O M U N I K A T

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że w dniu 29.01.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec oraz w sołectwie wsi Łagów został wywieszony wykaz o sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości, działki nr 513/6 o pow. 1.378ha, obręb Łagów, gmina Zgorzelec, natomiast w prasie  internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej tut. urzędu  został zamieszczony komunikat o sprzedaży w/w nieruchomości.