Zgorzelec, dnia 2020-12-30
NP.6721.3.2020/4
  
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr 157/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jerzmanki, gmina Zgorzelec. Granicami planu objęto tereny działek: cz. 2/89, 2/88, 302, 429, 430, obręb Jerzmanki.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. opracowania. Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Zgorzelec.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
    /-/ Piotr Machaj     
 
 
Obwieszczenie zamieszczono:
 
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zgorzelec ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec; 
  • na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jerzmanki;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Zgorzelec.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
 
 
Informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą przy ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – kontakt: gmina@gmina.zgorzelec.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania wniosków do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajda Państwo na stronie: bip.gmina.zgorzelec.pl.
                                                                                                                      obrazek