Zgorzelec, dnia 05 stycznia 2021 r.
NP.6220.1.1.2020/42 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że, Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4221.112.2020.AWL.2 z dnia 04.01.2021r.;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Postanowienie nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.106.2020.JK z dnia 03.12.2020 r.
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu – wobec braku zastrzeżeń do realizacji inwestycji (do dnia 16.12.2020r.),
zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji z określeniem środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych z zapleczem biurowo-socjalnym, magazynem opon i części samochodowych, myjnią samochodów ciężarowych i lakiernią, budynkiem noclegowo- szkoleniowym dla kierowców, budynkiem biurowym, portiernią, parkingami i drogami wewnętrznymi oraz zagospodarowania terenu, infrastrukturą  i zjazdami wraz z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, realizowanego na działce nr 493/12 i 493/14 ( Obr. Żarska Wieś, AM-3) oraz części działek nr 493/11, 493/10, 493/13, 493/15, 493/16 i 519 ( Obr. Żarska Wieś,  AM-3) w miejscowości Żarska Wieś, gmina Zgorzelec.
 
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., w nawiązaniu do art. 33 ust.1 pkt 3 ustawy ooś, informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
                                                                                                      Wójt Gminy Zgorzelec    
 
                                                                                                                   /-/ Piotr Machaj        
    
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Żarska Wieś- Sołtys.
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431