NP.6220.1.3.2020/8                                                                                                                       
Zgorzelec, dnia 05 stycznia 2021 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
    Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
informuje
 
że w dniu 05 stycznia 2021r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony przez Pana Tomasza Witek - Biuro Projektowe Witek, z siedzibą ul. Ułańska 9a, 59-900 Zgorzelec, działającego na mocy pełnomocnictwa z dnia 30 września 2020r. w imieniu Spółki Polfarmer Sp. z o.o. z siedzibą Jerzmanki 23, 59-900 Zgorzelec
 
w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz dróg wewnętrznych na projektowanym osiedlu domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej”, realizowanego na dz. nr 497/13, 497/27, 497/50, 467/57 AM-2, Obr. Jerzmanki, Gmina Zgorzelec oraz dz. nr 6/18, AM-7, Obr. IX, Zgorzelec Miasto”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 W związku z powyższym, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., w nawiązaniu do art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Dodatkowo, informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie sprawy, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a wnioski do w/w organów skierowane zostały w dniu 05.01.2021r. Jednocześnie z uwagi, że przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś, zwrócono się w dniu 05.01.2021 r. do Burmistrza Miasta Zgorzelec o wydanie stosownej opinii dla przedmiotowej inwestycji.
W związku z tym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
W myśl  zapisu art. 74 ust.3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego- wobec czego, strony będą informowane poprzez publiczne obwieszczenie.
 Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                         /-/ Piotr Machaj    
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Sołtys wsi Jerzmanki oraz Burmistrz Miasta Zgorzelec
 
Sprawę prowadzi: Inspektor: Ewelina Szostak-Stawowa, Tel. 75  77  214  31