Zgorzelec, dnia 26 stycznia 2021 r.
NP.6220.1.1.2020/45
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm. ), zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 38 i 85 ust. 3, ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że decyzją z dnia 26 stycznia 2021 roku, nr sygn. NP.6220.1.1.2020/44, Wójt Gminy Zgorzelec, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych z zapleczem biurowo-socjalnym, magazynem opon i części samochodowych, myjnią samochodów ciężarowych i lakiernią, budynkiem noclegowo- szkoleniowym dla kierowców, budynkiem biurowym, portiernią, parkingami i drogami wewnętrznymi oraz zagospodarowania terenu, infrastrukturą i zjazdami wraz z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, realizowanego na działce nr 493/12 i 493/14 ( Obr. Żarska Wieś, AM-3) oraz części działek nr 493/11, 493/10, 493/13, 493/15, 493/16 i 519 ( Obr. Żarska Wieś,  AM-3) w miejscowości Żarska Wieś, gmina Zgorzelec”.
 
  1. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
  • Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
  • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
  1. Dodatkowo, zgodnie z art. 85 ust. 3, cyt. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z dokonanymi uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
 
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                                                                             
 
Wójt Gminy Zgorzelec    
 
 /-/ Piotr Machaj           
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń -  we wsi Żarska Wieś.
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431