NP.6220.1.10.2019/31                                                                                                           
Zgorzelec, dnia 22 stycznia 2021 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 256), w myśl zapisu art. 74 ust.3 i 3a, ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek złożony przez Pana Panią Monikę Łuczak - pełnomocnika działającego na rzecz LAURAN Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na.: „Budowie stacji paliw z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 205/6 obręb Przesieczany” Gmina Zgorzelec, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, informuje, co następuje:
 
  1. w dniu 15.01.2021r. do tut. organu wpłynął dokument w postaci Raportu o oddziaływaniu przedmiotowego zamierzenia sporządzony przez zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Monika Łuczak (opracowanie styczeń 2021 rok);
  2. z uwagi na powyższe, postanowieniem nr sygn. NP.6220.1.10.2019/27 Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 21.01.2021r. podjęto zawieszone postępowanie w rzeczonej sprawie. Na podstawie art. 69 ust. 5, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.
  3. informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie sprawy, wydaje się po uzyskaniu uzgodnienia warunków jej realizacji określonych w Raporcie: z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu oraz organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Zgorzelcu, a wnioski do w/w organów skierowane zostały w dniu 22.01.2021 r. W związku z tym, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień.
 
Informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
 
Wójt Gminy Zgorzelec
                                                                                                                                         /-/ Piotr Machaj    
 
 
 
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Przesieczany
 
Sprawę prowadzi: Ewelina Szostak-Stawowa  (tel. 75 77 214 31)