Zgorzelec, dnia 09 lutego2021 r.
NP.6220.1.3.2020/20 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku, o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
zawiadamiam 
że Wójt Gminy Zgorzelec, po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu – Postanowienie nr sygn.. ZNS.9022.3.2.MW.2021 z dnia 18.01.2021r.;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Postanowienie nr sygn. WOOŚ.4221.12.2021.EK.2 z dnia 27.01.2021r.;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Postanowienie nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.1.2021.KS z dnia 25.01.2021 r.
zakończył postępowanie wszczęte na wniosekPana Tomasza Witek - Biuro Projektowe Witek, z siedzibą ul. Ułańska 9a, 59-900 Zgorzelec, działającego na mocy pełnomocnictwa w imieniu Spółki Polfarmer Sp. z o.o. z siedzibą Jerzmanki 23, 59-900 Zgorzelecw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz dróg wewnętrznych na projektowanym osiedlu domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej”, realizowanego na dz. nr 497/13, 497/27, 497/50, 467/57 AM-2, Obr. Jerzmanki, Gmina Zgorzelec oraz dz. nr 6/18, AM-7, Obr. IX, Zgorzelec Miasto, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 9 i 10 k.p.a., w nawiązaniu do art. 33 ust.1 pkt 3 ustawy ooś, informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1500, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
                                                                                                      Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                   /-/ Piotr Machaj     
 
    
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
 
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń w m. Jerzmanki- Sołtys oraz Miasto Zgorzelec- Urząd Miasta Zgorzelec.
 
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431