Zgorzelec, dnia 30 marca 2021 r.
NP.6220.1.4.2020/11
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, dalej: k.p.a.)
 
zawiadamiam
 
że decyzją z dnia 25 marca 2021 roku, nr sygn. NP.6220.1.4.2020/10, Wójt Gminy Zgorzelec, określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie stacji paliw LNG w Jędrzychowicach, realizowanego w obrębie działki ewidencyjnej nr 572/6, Obr. Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec”, traktowanego jako rozbudowa istniejącej stacji paliw o budowę stacji paliw LNG – gazu ziemnego skroplonego, oziębionego do stanu płynnego, nie powiązanej technologicznie z instalacjami istniejącymi i funkcjonującymi. Planowana inwestycja znajdować się będzie na terenie istniejącej stacji paliw Shell nr 5326 położonej w Jędrzychowicach.
 
  1. Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam strony:
    • Od niniejszej decyzji służy stronie, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału
      w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji;
    • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
  1. Dodatkowo, informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji - w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5,  w godz. 800 do 1430, tel. 75-77-214-31).
 
Zgodnie z art.49 ustawy kpa, niniejsze zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
                                                                                                             Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                   /-/ Piotr Machaj          
                             
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie obwieszczenia:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica ogłoszeń -  we wsi Jędrzychowice.
 
Sprawę prowadzi:
Ewelina Szostak-Stawowa, tel. 75 77 21 431