Zgorzelec, dnia 2021-04-27
NP.6733.7.2021/2
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną Rozbudową sieci wodociągowej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 231/19 i 231/31, obręb Osiek Łużycki oraz 91/1 i 107/23, obręb Łomnica, gmina Zgorzelec.
 
Inwestorzy: Pani Iwona Sonnek, Państwo Małgorzta i Jarosław Sonnek, Pani Paulina Wiśniewska, z pełnomocnictwa których działa Pan Tomasz Witek.
 
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Osiek Łużycki.
  4. Tablica ogłoszeń sołectwa Łomnica.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
                                                                                                                             obrazek