Zgorzelec, 2021-05-05

NP.6721.1.2020/59

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741) oraz w związku z Uchwałą Nr 114/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 maja 2021 r. do 17 czerwca 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70,59-900 Zgorzelec,
pok. nr 5a, w godzinach pracy Urzędu
.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
2 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sali konferencyjnej o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zgorzelec, na adres ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 lipca 2021 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) wymieniony wyżej projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 wyżej wymienionej ustawy, każdy może złożyć uwagi
i wnioski do projektu planu w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Organem właściwym
do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Zgorzelec. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 lipca 2021 r. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko można składać:

1.      w formie pisemnej;

2.      drogą elektroniczną na adres: gmina@gmina.zgorzelec.pl, opatrzone tematem: „wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – m.p.z.p wyodrębnione części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec”;

3.      ustnie do protokołu.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Zgorzelec

                                                                                                                /-/ Piotr Machaj

 

 

Miejsce umieszczenia obwieszczenia:

- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec,

- Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl,

- tablica ogłoszeń w sołectwach: Jędrzychowice, Koźlice, Kunów, Łagów, Tylice i Białogórze.

 

Sprawę prowadzi:

Elżbieta Kowalewska

nr pok. 5a

tel. 75 77 214 46

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:

1.        Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających uwagi jest Wójt Gminy Zgorzelec, ul. T. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, nr tel. 75 77 214 11,
e-mail:
gmina@gmina.zgorzelec.pl.

2.        Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.        We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres iod@gmina.zgorzelec.pl oraz pod nr tel. 75 77 214 40.

4.        Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.gmina.zgorzelec.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych” oraz w siedzibie administratora.