Zgorzelec, dnia 2021-05-17
NP.6733.9.2021/2
 
 
 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt rozpoczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowej wraz przyłączami i wypustkami przyłączy w granicach działek o numerach ewidencyjnych 102/8, 102/9, 102/10, 102/11, 102/12, 162/2, obręb Koźmin, gmina Zgorzelec.
 
Inwestorzy: Państwo Joanna i Grzegorz Piepiora, Pan Krzysztof Zieliński oraz Pan Wojciech Kasprzyk działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik pozostałych inwestorów.
 
Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pok. 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa: www.bip.gmina.zgorzelec.pl.
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Koźmin.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a
                                                                                                                          obrazek