NP.6220.1.5.2021/ 10                                                                                                                 
Zgorzelec, dnia 24 maja 2021 r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zgorzelec
 
Wójt Gminy Zgorzelec, na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w myśl zapisu art. 74 ust.3 i 3a, w związku z art. 33 ust.1, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek złożonym przez Pana Mariana Droń - Architektura Nova Sp. z o.o., działającego na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 16.12.2020r. na rzecz inwestorów Leszka Koprowicza i Andrzeja Świda, w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:„Budowie hali magazynowo -logistycznej z zapleczami socjalno-biurowymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz usunięciem kolizji  z istniejącym uzbrojeniem terenu  na dz. nr 281/4, 282/6, 283/6, 284/6, 285/6, 291/1, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2, 297/1, 297/3, 298/1, 298/2, 299, 300/2, 307/2, 308/2, 309/2, 658/6 i na części dziełek nr 290/6 i dz. nr 297/4, AM-2, Obręb Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec”, jako przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, informuje, co następuje:
  1. Uzyskano uzgodnienia, co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wydane przez:
    • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu - postanowienie nr sygn. ZNS.9022.3.10.2021.MW z dnia 08 kwietnia 2021r., wyrażające opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu;
    • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu, opinia nr sygn. WR.ZZŚ.6.435.17.2021.KS z dnia 07 kwietnia 2021r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu;
    • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu - opinia nr sygn. WOOŚ.4220.197.2021.AP z dnia 31 marca 2021r., konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia Raportu.
  2. Postanowieniem nr sygn. NP.6220.1.5.2021/9 z dnia 19 maja  2021r. Wójta Gminy Zgorzelec nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla rzeczonej inwestycji oraz konieczność sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedmiotowej inwestycji na środowisko, z uwzględnieniem zawartych wytycznych.Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Zgorzelec, w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.
  3. W myśl art. 33 ust.1 pkt. 1 oraz 5-8 ustawy ooś, informuję, że strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami sprawy w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec,  ul. Kościuszki 70 (pokój nr 5, w godz. 800 do 1400, tel. 75-77-214-31), jak również składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Wójt Gminy Zgorzelec
 
                                                                                                                                               /-/ Piotr Machaj     
 
Informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.gmina.zgorzelec.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zgorzelec.
3. Miejsce realizacji inwestycji- tablica informacyjna - Jędrzychowice
Do wiadomości: Marian Droń Architektura Nova Sp. z o.o.
 
Sprawę prowadzi: Ewelina Szostak-Stawowa   (tel. 75 77 214 31)