Zgorzelec, dnia 2021-05-25
NP.6733.6.2021/15
 
 
OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
 
 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741),
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
fakt zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie oświetlenia drogowego w granicach działek o numerach ewidencyjnych 464 i 240/7, obręb Osiek Łużycki, gmina Zgorzelec.
 
Inwestor:   Wójt Gminy Zgorzelec, reprezentujący Gminę Zgorzelec, z upoważnienia którego działa Pan Robert Droszcz, reprezentujący Firmę Produkcyjno-Usługowo- Handlową „ROBERTO” z/s w Zgorzelcu przy ul. Prusa 30-32.
 
         Informacje dotyczące ww. sprawy są dostępne w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pokój nr 5a, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
WÓJT
 
mgr inż. Piotr Machaj
 
 
Miejsce umieszczenia obwieszczenia:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Zgorzelec.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona internetowa www.bip.gmina.zgorzelec.pl
  3. Tablica ogłoszeń sołectwa Osiek Łużycki.
 
 
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Pieknik
tel. 75 77 214 46
nr pok. 5a